CÁC DỰ ÁN CỦA KODE

Visual Periodic Table

 • Bắt đầu từ 2018
 • Ngôn ngữ C#
Tìm hiểu thêm
Quan trọng

Chuỗi dự án Kode + Pascal

 • Bắt đầu từ 2019
 • Ngôn ngữ Pascal, JavaScript
Tìm hiểu thêm

Diễn đàn PNH

 • Bắt đầu từ 2021
 • Ngôn ngữ JavaScript
Tìm hiểu thêm

Kode Mobile Studio

 • Bắt đầu từ 2019
 • Ngôn ngữ Java
Tìm hiểu thêm

Hệ điều hành Hydro OS

 • Bắt đầu từ 2020
 • Ngôn ngữ C++, Python
Tìm hiểu thêm

Hệ điều hành JetOS

 • Bắt đầu từ 2020
 • Ngôn ngữ C#
Tìm hiểu thêm

Kode Messenger

 • Bắt đầu từ 2021
 • Ngôn ngữ Dart
Tìm hiểu thêm

Neon

 • Bắt đầu từ 2020
 • Ngôn ngữ JavaScript
Tìm hiểu thêm

Spinel

 • Bắt đầu từ 2021
 • Ngôn ngữ Python
Tìm hiểu thêm

Pas2Js

 • Kế thừa và phát triển
 • Ngôn ngữ Pascal
Tìm hiểu thêm

Kode Storage

 • Bắt đầu từ 2020
 • Ngôn ngữ JavaScript
Tìm hiểu thêm

Kode Feed

 • Bắt đầu từ 2020
 • Ngôn ngữ JavaScript
Tìm hiểu thêm

Kode Discord Bot

 • Bắt đầu từ 2020
 • Ngôn ngữ JavaScript
Tìm hiểu thêm

Kode Mini Notes

 • Bắt đầu từ 2020
 • Ngôn ngữ JavaScript
Tìm hiểu thêm

Snapcut

 • Bắt đầu từ 2021
 • Ngôn ngữ Flutter
Tìm hiểu thêm

VNux GNU/Linux

 • Bắt đầu từ tháng 8/2021
 • Nhiều ngôn ngữ
Tìm hiểu thêm